Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
Upisi

Upis studenata na Visoku školu „CEPS-Centar za poslovne studije“ se vrši na temelju objavljenog javnog natječaja u sredstvima javnog informiranja, nakon odobrenja upisne kvote studenata po pojedinom studijskom programu od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu „CEPS“ pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima ako nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zamolbu za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala te prvu ratu troškova studija.

Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij:
- Zamolba za upis (preuzima se u studentskoj službi ili na web sajtu Visoke škole);
- Diploma o završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi;
- Razredne svjedodžbe od 1. do 4. razreda srednje škole;
- Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena izvan BiH;
- Rodni list;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Dvije fotografije 4x6cm;
- Dokaz o uplati upisnog materijala;
- Dokaz o uplati prve (I.) rate studija;
- Upisni list (preuzima se u studentskoj službi);
- Semestralni list (preuzima se u studentskoj službi).

Dodatni dokumenti koji su obvezni za prelaznike s drugih visokoškolskih ustanova:
- Indeks prethodnog studija;
- Original prijepis ocjena prethodnog studija (ili ovjerena kopija indeksa) te kopija diplome za studente koji su diplomirali;
- Prijepis programa prethodnog studija za studije čiji program nije javno objavljen ili se program po kojem je student pohađao nastavu i položio ispit više ne provodi.

Svi navedeni dokumenti predaju se u ovjerenoj kopiji ili originalu.

Troškovi studija

Troškovi školarine za prvu godinu studija iznose 2.790,00 KM za redovni/vanredni način studiranja, za studijske programe: "Promet", "Energetika", "Studij sigurnosti", "Poslovna ekonomija" i "Zaštita na radu i zaštita od požara".

Troškovi školarine za prvu godinu studija za studijske programe: "Informacijske tehnologije", "Business Management" i "Zdravstvene studije" iznose 3.190,00 KM za redovni/vanredni način studiranja.

Visoka škola "CEPS - Centar za poslovne studije” Kiseljak izvodi studij koji se financira isključivo iz vlastitih izvora ove ustanove.

Studenti kojima troškove studiranja plaća poslodavac, dužni su prilikom upisa priložiti potvrdu ili odluku o plaćanju studija od strane poslodavca, a uplata troškova studija vrši se prema ispostavljenom računu, dinamikom u dogovoru s poslodavcem.

Troškovi studija obuhvaćaju:
- predavanja i vježbe/seminare prema unaprijed utvrđenom nastavnom planu i programu;
- kolokvije i testove za pojedine predmete prema unaprijed utvrđenom programu;
- uporabu nastavne i prezentacijske opreme (računala, video, projektori, grafoskopi i sl.);
- nastavni materijal (sažetci predavanja, skripte, slajdove predavanja, zadatke za vježbu i sl.);
- uporabu računala u kabinetu informatike i ostale nastavne opreme;
- troškove upisa i vođenja administracije studenata tijekom studija;
- uporabu multimedijskog centra Visoke škole "CEPS-Centar za poslovne studije” Kiseljak;
- dopunsku nastavu u posebnim slučajevima, a na temelju odluke ravnatelja.

U troškove studija ne ulaze:
- vježbenice, bilježnice i ostali slični pribor;
- komisijski ispiti;
- dopunska nastava u slučaju da za njom postoji potreba uzrokovana neopravdanim razlozima (nemar studenata, neopravdani izostanci i sl.);
- naknade šteta koje je student namjerno ili zbog nemara uzrokovao;
- osiguranje od nesretnih slučajeva, osim ako nije posebno ugovoreno.

*Upis/Upisni materijal/Korištenje knjižnice, e-nastave, studijske posjete itd.: 290,00 KM.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.