Language: Bosnian | English

Studijski programi


Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" u Kiseljaku na poslovnoj adresi Ul. Josipa Bana Jelačića bb je moderna visokoškolska obrazovno-znanstvena institucija, koja na temelju odobrenja Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjobosanskog kantona/županije samostalno izvodi programe osnovnih akademskih preddiplomskih studija prvog (I) ciklusa, po Bolonjskom prosesu u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju u studijskim programima kako slijedi:

I.   Studijski program: Sigurnosne studije
     Studijski smjer: Kriminalistika

II.  Studijski program: Promet
     Studijski smjer: Cestovni promet
     Studijski smjer: Željeznički promet

III. Studijski program: Poslovna ekonomija
     Studijski smjer:
     - Financije i računovodstvo
     - Menadžment
     - Menadžment javnog sektora i uprave

VI. Studijski program: Energetika
     Studijski smjer:
     - Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost
     - Obnovljivi izvori energije
     - Održavanje energetskih postrojenja
     - Termotehnika

VII. Studijski program: Zaštita na radu i zaštita od požara
     Studijski smjer:
     - Zaštita na radu
     - Zaštita od požara

Studij se odvija po godinama. Nužan uvjet za upis godine jest završena prethodna godina tj. položeni ispiti iz prethodne godine u minimalnom broju ECTS bodova propisanom Pravilima o studiranju. Godina studija upisuje se sa zimskim semestrom, a upis u ljetni semestar iste godine izvodi se automatski kroz postupak testiranja semestra koji se provodi u početkom veljače. Osim toga, svaki predmet može imati nekoliko preduvjeta – predmeta koje je potrebno položiti kako bi se ga položilo.

Obveze studenta za svaki pojedini predmet određuje nositelj predmeta i iste su poznate na samom početku nastave za svaki predmet u obliku službenog opisnog obrasca kolegija koji je javno objavljen unutar Infoeduka sustava za studente. Svaki predmet u studiju nosi odgovarajući broj ECTS bodova. Broj ECTS bodova određen je prema broju školskih sati koje student treba uložiti da bi savladao materiju toga predmeta što uključuje aktivnu nastavu (predavanja i vježbe) kao i rad kod kuće. Uzeto je da jedan ECTS bod vrijedi 30 sati rada studenta. Prosječno tjedno opterećenje studenta nastavom je oko 22 - 24 školskih sati na Visokoj školi i oko 15 do 20 sati kod kuće. Broj ECTS bodova koje bi student trebao skupiti po semestru je 30. Svaka godina studija (dva semestra) vrednuje se 60 ECTS bodova. Na završnom, šestom ili osmom semestru se izrada završnog rada koji se boduje sa ECTS bodovima. Ukupan broj ECTS-bodova potrebnih za dovršetak trogodišnjeg studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 180 ECTS bodova, a za dovršetak četverogodišnjeg studija i stjecanje prava na izdavanje diplome je 240 ECTS bodova.

Kako bi student mogao pristupiti polaganju ispita za svaki kolegij potrebno je zadovoljiti minimalnu prisutnost na nastavi propisanu unutar svakog kolegija i na temelju nje dobiti potpis nastavnika u indeks. Obavezna prisutnost nastavi utvrđeni su nastavnim palnom I programom za svaki studijski program posebno, te u ovisnosti od statusa studenta, da li je redooviti ili izvanredni.

Studenti koji ne ostvare potrebnu prisutnost na nastavi odnosno studenti koji izostanu sa nastave više od razumno nadoknadivog broja sati ne ostvaruju pravo na potpis i kolegij ne mogu polagati nego su ga dužni ponovo upisati u idućoj školskoj godini i ponovo ga pohađati.